ZOLTANCE: (Yiddish) see v. Zhovtnevoye Print
ZOLTANCE: (Yiddish) see v. Zhovtnevoye