ZOFYVKA: (Polish) see Zof'yuvka Print
ZOFYVKA: (Polish) see Zof'yuvka