ZHYDOVTSY: see V. RADVYANSKOE found under Radvyanskoe. Print
ZHYDOVTSY: see V. RADVYANSKOE found under Radvyanskoe.