YUZEFOVKA: (Polish) see Yosipovka Print
YUZEFOVKA: (Polish) see Yosipovka