YOCYPIVKA: (Ukraine) see v. Iosipovka Print
YOCYPIVKA: (Ukraine) see v. Iosipovka