VYSHINSKOGO ST.: (Yiddish) see Ostrog Print
VYSHINSKOGO ST.: (Yiddish) see Ostrog