VASHKOVTSY: (German) see Vashkovtsy 275600 Print
VASHKOVTSY: (German) see Vashkovtsy 275600