VALIATIN: (Ukraine) see v. Velyatin and Velyatin Print
VALIATIN: (Ukraine) see v. Velyatin and Velyatin