VALEGOTSULOVO: (German) see Dolinskoye Print
VALEGOTSULOVO: (German) see Dolinskoye