VALEGOTSOLOVO: (Slov) see Dolinskoye Print
VALEGOTSOLOVO: (Slov) see Dolinskoye