VALEDOTZULOVO: (Hungarian) see Dolinskoye Print
VALEDOTZULOVO: (Hungarian) see Dolinskoye