VALEDOTSOLOVO: (German and Slov) see Dolinskoye Print
VALEDOTSOLOVO: (German and Slov) see Dolinskoye