TSCHERIGOV: (Yiddish) see Chernigov Print
TSCHERIGOV: (Yiddish) see Chernigov