TISMENITZ: (Yiddish) see Tysmenitsa Print
TISMENITZ: (Yiddish) see Tysmenitsa