TARASZA: (Polish) see Tarashcha Print
TARASZA: (Polish) see Tarashcha