STRISOV: (Yiddish) see Strusov Print
STRISOV: (Yiddish) see Strusov