STAVISHCHA: (Yiddish) see Stavishche Print
STAVISHCHA: (Yiddish) see Stavishche