STARI MEIDAN: Cemetery: see Podolia Guberniya: v. Print
STARI MEIDAN: Cemetery: see Podolia Guberniya: v.