SLISHCH YUDOL: (German) see Sosnovoye Print
SLISHCH YUDOL: (German) see Sosnovoye