SLADKOVODNOYE: see KOBILNYE Print

SLADKOVODNAYA: (SLADKOVODNOYE) 47º34' 36º45', 344.6 miles ESE of Kiev

SLADKOVODNOYE: see KOBILNYE