SKAL: (Yiddish) see Skala Podolskaya Print
SKAL: (Yiddish) see Skala Podolskaya