SHTERNDPRF: (Yiddish) 1927-46 see v. Malaya Seymenukha Print
SHTERNDPRF: (Yiddish) 1927-46 see v. Malaya Seymenukha