SHCHYNETS: Szczerzec, Shtcherzetz, Shchinerets, Shchezhets, Szczyrec, Screc, Shtsherits, Shterits Print

Alternate names: Shchyrets' [Ukr], Szczerzec [Pol], Shtcherzetz [Yid], Shchirets [Rus], Shchezhets, Szczyrzec, Scyrec', Shtsherits, Shterits. 49°39' N, 23°52' E, 14 miles SSW of L'viv (Lvov), 13 miles SE of Horodok (Gródek Jagielloński). Jewish population: 1,385 (in 1880), 712 (in 1921)