SENKEVICEVKA: (Yiddish) see v. Senkevichevka Print
SENKEVICEVKA: (Yiddish) see v. Senkevichevka