ROGUZKA-CHECHELNITSKAYA: (Polish) see Olgopol Print
ROGUZKA-CHECHELNITSKAYA: (Polish) see Olgopol