PRYBORZHAVSKE (Zadnya) Print

Alternate names: Pryborzhavs'ke [Ukr], Priborzhavskoye [Rus], Zádnya [Hun], Zadne [Cz, זאדנע Yid], Zadneye [Rus], Zadna, Zaenya, Zadnye, Ukrainian: Приборжавське. 48°21' N, 23°14' E, 12 miles NNW of Khust, 9 miles ENE of Irshava. 1880 Jewish population: 118

KehilaLink. [May 2012]

Jewish cemetery: ?

.