PROSKUROV: see Podolia Guberniya Print
PROSKUROV: is now called Khmelnitsky: see Podolia Guberniya