PRIYIDNAYA: see Priyutnoye Print
PRIYIDNAYA: (Yiddish) see Priyutnoye