MOSHNY: [Moshne, Mosny, Dudnitskoye] Cherkas ka oblast Print

ALTERNATE NAMES: MOSHNY [RUS Мошны , UKR Мошни ], MOSHNE [YID מאָשנע ], MOSNY, DUDNITSKOYE. 49°32' N, 31°45' E, 16 miles WNW of Cherkasy.

Jewish population: 1,022 (in 1897), 68 (in 1926). Prior to World War I, Moshny was part of Kiev Province.

CEMETERY:

If you have information, please contact the project.

Last Updated on Friday, 11 July 2014 12:23