KLISHKIVTSI: [Klishkovtsy, Clişcăuţi, Klushkevitz, Klischkiwzi , Kliszkowce. Klishkovitz, Klischkowcy, Kliskovci, Klishkutz, Klishkauts', Klishkoutsy Print

Alternate names: Klishkivtsi [Ukr], Klishkovtsy [Rus], Clişcăuţi [Rom], Klushkevitz [Yid], Klischkiwzi [Ger], Kliszkowce [Pol], Klishkovitz, Klischkowcy, Kliskovci, Klishkutz, Klishkauts', Klishkoutsy. 48°26' N, 26°16' E, 21 miles SW of Kamyanets Podilskyy, 18 miles ENE of Chernivtsi (Tschernowitz), 11 miles WSW of Khotyn (Hotin). Jewish population: 1,000 (in 1897), 452 (in 1930)

CEMETERY: