HORODYSGCGE [Gorodishche, Horodishtch, Horodyszcze, Horodysche, Horodysce, Gorodisce, Gorodyszcze, Posëlok Imeni, Petrovskogo, Horodyszcze nad Olszanką] Cherkassy Oblast Print

Flag of Horodyshche Alternate names: Horodyshche [Ukr], Gorodishche [Rus], Horodishtch [Yid], Horodyszcze [Pol], Horodyschtsche [Ger], Horodysche, Horodysce, Gorodisce, Gorodyszcze, Posëlok Imeni G.I. Petrovskogo, Horodyszcze nad Olszanką. Russian/Ukrainian: Городище. Yiddish: האָרעדישטש
Of the dozens of places named 'Gorodishche/Horodyshche' in Ukraine, this one is 30 miles W of Cherkasy, 90 miles SSE of Kyyiv. 49°17' N, 31°27' E, Jewish popoulation: 3,124 (in 1897), 570 (in 1939)

CEMETERY: