HOLUBYNE: Print

Holubyne [Ukr], Golubinoye [Rus], Holubina [Hun], Holubinné [Slov], Holubinoje, Golubina.48°34' N 22°58' E . 362 mi WSW of Kyyiv

KehilaLink [May 2012]

Jewish cemetery: ?