BARYSHIVKA: Baryshivkyi Raion, Kyiv Oblast [Lipnyaki, Baryszevk, Baryszówka, Baryshevka] Print

Baryshivka Alternate names: Baryshivka [Ukr], Baryshevka [Rus], Baryszówka [Pol], Baryszevka, Lipnyaki. Ukrainian: Баришівка.Russian: Барышевка. 50°22' N, 31°20' E, 36 miles E of Kyyiv, 20 miles NNW of Pereyaslav-Khmelnitskiy. 1900 Jewish population: 462.

CEMETERY:

Last Updated on Friday, 27 March 2015 19:26