DMITROVO-CHERKASSY: Tverskaya Oblast [ Dmitrovo-Cherkasskiy, Malyye Cherkassy] Print

Alternate names: Dmitrovo-Cherkassy, Dmitrovo-Cherkasskiy, Malyye Cherkassy. 56°51' N 35°45' E, 104.8 miles NW of Moskva

CEMETERY: