DABER: see Dobra Nowogardzka Print
see Dobra Nowogardzka