STRASBURG Print
STRASBURG: 173335 Mecklenburg-West Pomerania (Gerz)