PARDES HANNAH Print
PARDES HANNAH:
Chevra Kadisha, R. Alexander Birnbaum (Chairman), Avraham Shahal, (Manager), P.O.B. 5, Pardes Hannah 37000. Tel: 06-637-3471, 050-549-973, home: 06-637-7605,
  • Rehov Derech HaSadeh