OR-AKIVA Print
OR-AKIVA:
Local Religious Council: Eli Ankonina (Chairman), P.O.B. 7282, Or-Akiva 30600. Tel: 06-636-1054, 626-0019, 052-488-936,
  • Sh. Ben Gurion