STRANTSCHITZ Print
STRANTSCHITZ: (German) see Strancice