STRAKONITZ Print
STRAKONITZ: (German) see Strakonice