MALESITZ Print
MALESITZ: (German for Malesice) also used cemetery at Mesto Touskov