LYSKOVO: Grodno Print

Alternate names: Lyskovo [Rus], Łysków [Pol], Liskova [Yid], Łyskava [Bel], Lyskuv. Russian: Лысково.Belarussian: Лыскава. 52°51' N, 24°37' E, 11 miles W of Ruzhany, 22 miles NNE of Pruzhany, 23 miles SSE of Vawkavysk (Volkovysk).

  • Pinkas HaKehilot, Poland, Vol. 8 (2005), p. 397-400 : "Lyskow"
  • Shtetl Finder (1980), p. 49: "Liskova".
18th and 19th century cemetery photos. [February 2010]